Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vážení, společnost Amenity Resorts s.r.o. („společnost Amenity“) si velmi váží Vaší důvěry a klade důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Veškeré zpracování osobních údajů provádí společnost výlučně v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). V tomto prohlášení o ochraně soukromí naleznete detailní popis zpracování Vašich osobních údajů, která společnost Amenity provádí, a to v rozsahu stanoveném v čl. 13 a 14 GDPR. Pro jednodušší a rychlejší vyhledání požadované informace můžete využít níže uvedeného interaktivního obsahu s rychlým přechodem do požadované sekce.

I. Zpracování protokolových souborů

1.1. Při Vaší návštěvě webových stránek společnosti Amenity dochází k vytvoření a zpracování tzv. protokolových souborů. Tyto se skládají z níže uvedených údajů, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje, a které zašle na server webových stránek společnosti Amenity prohlížeč použitý v koncovém zařízení, kterým jste webové stránky navštívili. Jedná se o následující údaje: údaj o webové stránce, z níž jste webovou stránku společnosti Amenity navštívili; údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek; údaj o datu a času přístupu; údaj o názvu a URL zobrazeného souboru; údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referer); údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením a označení poskytovatele připojení.

1.2. Pokud jste ve svém prohlížeči, popř. operačním systému nebo v jiném nastavení Vašeho koncového zařízení udělili souhlas s takzvanou geografickou lokalizací, je tato funkce používána výhradně k tomu, aby Vám mohly být nabídnuty individuální služby ve vztahu k Vaší aktuální poloze (např. služba nalezení nejbližší prodejny).

1.3. Účel zpracování protokolových souborů společností Amenity spočívá v: zajištění bezproblémového vzniku připojení na webové stránky společnosti Amenity; zajištění komfortního užívání webových stránek/aplikací společnosti Amenity; a vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

1.4.Právní důvod zpracování protokolových souborů představují oprávněné zájmy společnosti Amenity (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

1.5. Dobu zpracování protokolových souborů stanovila společnost Amenity s ohledem na sledované účely na 3 měsíce. Po uplynutí této doby dojde k automatickému smazání celého protokolového souboru, vč. případných osobních údajů. Údaje o geografické lokalizaci Vašeho koncového zařízení, pokud jste s jejich zpracováním souhlasili.

2. Zpracování osobních údajů v rámci e-shopu

2.1. Obecné informace 2.1.1. Společnost Amenity provozuje e-shop, který je dostupný na webové stránce eshop.amenity.cz („E-shop“), v němž si můžete zakoupit zboží, a to jak po předchozí registraci, tak i bez registrace. 2.1.2. V souvislosti s jednotlivými kroky nákupu v E-shopu (např. registrací, nákupem zboží, získáváním zpětné vazby o realizovaném nákupu atd.) bude společnost Amenity zpracovávat Vaše osobní, jak je popsáno dále. 2.2. Zpracování osobních údajů v rámci uživatelského účtu 2.2.1. Za účelem pohodlného a rychlejšího nákupu si můžete v E-shopu, po zadání e-mailové adresy a hesla, zřídit uživatelský účet a v něm vyplnit (a měnit) své identifikační a kontaktní údaje. Díky tomu pak nebudete muset tyto své osobní údaje vyplňovat při každém jednotlivém nákupu v E-shopu. 2.2.2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů v rámci uživatelského účtu je zjednodušení a zrychlení následného uzavírání jednotlivých kupních smluv na zboží zakoupené v E-shopu. 2.2.3. Právní důvod tohoto zpracování Vašich osobních údajů pak spočívá v tzv. plnění smluvní povinnosti či úkonech směřujících k uzavření smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů. 2.2.4. Doba zpracování Vašich osobních údajů v rámci uživatelského účtu je stanovena v souladu s účelem zpracování tak, že osobní údaje uvedené v rámci uživatelského účtu bude společnost Amenity zpracovávat do doby, než svůj uživatelský účet zrušíte, anebo o jeho zrušení požádáte společnost Amenity. 2.3. Zpracování osobních údajů v rámci koupě zboží v E-shopu 2.3.1. Při koupi zboží v E-shopu bude společnost Amenity zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje, stejně jako údaje o nakoupeném zboží a o způsobu platby a dopravy. 2.3.2. V případě, že budete v E-shopu nakupovat alkoholické nápoje či tabákové výroky bude společnost Amenity zpracovávat také údaj o Vašem věku, aby splnila povinnosti vyplývající pro ni z právních předpisů. 2.3.3. Účelem zpracování Vašich osobní údajů při koupi zboží v E-shopu je: uzavření a splnění kupní smlouvy na zboží, vč. jeho dodání; a v případě údaje o věku splnění povinnosti stanovené společnosti Amenity jakožto prodejci alkoholických nápojů a tabákových výrobků právními předpisy. 2.3.4. Právní důvod tohoto zpracování osobních údajů tak spočívá v plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a v případě zpracování údaje o věku v plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů. 2.3.5. Doba zpracování Vašich osobních údajů byla stanovena s ohledem na sledované účely v délce 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje smazány, pokud nevznikne potřeba jejich uchování pro jiné účely, např. ochranu práv společnosti Amenity z případného sporu, anebo platné a účinné právní předpisy nestanoví delší lhůty pro uchování těchto osobních údajů. 2.4. Zpracování osobních údajů při odstoupení od smlouvy u zboží zakoupeného v E-shopu 2.4.1. V případě, že odstoupíte od kupní smlouvy na zboží zakoupené v E-shopu, bude společnost Amenity zpracovávat Vaše identifikační, kontaktní a stejně jako údaje o zboží, jehož se odstoupení od kupní smlouvy týká, které uvedete v příslušném formuláři. 2.4.2. Účel zpracování Vašich osobní údajů při odstoupení od smlouvy spočívá ve splnění povinnosti vrátit Vám uhrazenou kupní cenu za zboží, kterého se odstoupení od kupní smlouvy týká. 2.4.3. Právní důvod tohoto zpracování osobních údajů tudíž představuje plnění právní, resp. smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR), a jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů. 2.4.4. Doba zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy na zboží zakoupené v E-shopu byla stanovena na 90 dnů od poskytnutí údajů. Po uplynutí této lhůty budou Vaše osobní údaje automaticky vymazány. 2.5. Zpracování osobních údajů pro zjištění zpětné vazby o provedeném nákupu 2.5.1. Společnost Amenity si velmi váží názorů svých zákazníků, a proto zjišťuje prostřednictvím zpětné vazby jejich zkušenosti s nákupem v E-shopu, aby mohla příp. proces nákupu upravit tak, aby byl pro zákazníky co nejpohodlnější. 2.5.2. Za účelem zjištění Vaší spokojenosti s průběhem nákupu a celého nákupního procesu bude společnost Amenity zpracovávat Vaši e-mailovou adresu za účelem zaslání dotazníku spokojenosti v podobě obchodního sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Vyplnění dotazníku je dobrovolné. 2.5.3. Účelem zpracování Vaší e-mailové adresy je v tomto případě zájem společnosti Amenity na zjištění zkušeností a spokojenosti zákazníků s nákupem v jejím E-shopu, aby mohla provést případné úpravy svých procesů a tím zajistit i co největší spokojenost zákazníků s nákupem. 2.5.4. Právní důvod zpracování Vaší e-mailové adresy tak spočívá v oprávněných zájmech společnosti Amenity (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se tak o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů. 2.5.5. Doba zpracování Vaší e-mailové adresy byla nastavena s ohledem na sledovaný účel, a bude anonymizována po druhém odeslání dotazníku a následně vymazána.

3. Zpracování osobních údajů v souvislostí s reklamací zakoupeného zboží

3.1. V souvislosti s reklamací zakoupeného zboží bude společnost Amenity zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném pro její vyřízení, tj. min. v rozsahu Vašich identifikačních a kontaktních údajů a dále údajů o reklamovaném zboží. 3.2. Účelem zpracování Vašich osobní údajů v tomto případě je vyřízení uplatněné reklamace, stejně jako ochrana práv společnosti Amenity. 3.3. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů při uplatnění reklamace tak spočívá v plnění právní povinnosti společnosti Amenity Vaši reklamaci vyřídit (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a dále v oprávněných zájmech společnosti Amenity (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jako subjektu údajů. 3.4.Doba zpracování osobních údajů se odvíjí doby nezbytné pro vyřízení reklamace a dále pak doby nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti Amenity.

4. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání newsletteru

4.1. V případě zájmu se můžete na webových stránkách společnosti Amenity přihlásit k odběru newsletteru, který společnost Amenity pro své zákazníky připravuje. Pro přihlášení k odběru newsletteru je nutné, abyste společnosti Amenity poskytli některé své osobní údaje ke zpracování, a to min. v rozsahu své e-mailové adresy. 4.2. Abychom se přesvědčili, že při zadávání e-mailové adresy nedošlo k žádným chybám, používáme takzvaný postup dvojího potvrzení (double-opt-in), kdy je po zadání Vaší e-mailové adresy do přihlašovacího pole na tuto e-mailovou adresu zaslán potvrzovací odkaz, a teprve až kliknete na tento potvrzovací odkaz, dojde k zařazení Vaší e-mailové adresy do našeho rozdělovníku pro zasílání newsletteru.

5. Zpracování osobních údajů v souvislosti se spotřebitelskými soutěžemi

5.1. V případě, že se budete účastnit spotřebitelské soutěže, které pro své zákazníky pořádá společnost Amenity, bude společnost Amenity zpracovávat Vaše osobní údaje v poskytnutém rozsahu, min. však v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže. Bližší podmínky zpracování osobních údajů jsou vždy uvedeny v pravidlech každé jednotlivé soutěže. 5.2. Účelem zpracování Vašich osobní údajů je v takovémto případě realizace příslušné soutěže a s ní spojená propagace společnosti Amenity jakožto jejího pořadatele. 5.3. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů pak spočívá v plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) ze smlouvy, která vznikne Vaší účastí v soutěži mezi společností Amenity a Vámi jakožto účastníkem soutěže. Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů. 5.4. Doba zpracování osobních údajů je stanovena v pravidlech každé konkrétní soutěže.

6. Zpracování osobních údajů v rámci obchodního vztahu se smluvními partnery

6.1. V rámci obchodní spolupráce je nezbytné, aby společnost Amenity zpracovávala některé osobní údaje smluvních partnerů (fyzických osob podnikajících), jejich kontaktních osob smluvních partnerů (právnických osob a/nebo fyzických podnikajících osob) či osob podílejících se na navázání a realizaci smluvního vztahu. Zpracovávány mohou být (některé) následující kategorie osobních údajů: identifikační osobní údaje (např. jméno, příjmení, zastávaná pozice, datum narození apod.); kontaktní osobní údaje (např. adresa zaměstnavatele, služební mobilní telefonní číslo či e-mailová adresa apod.); údaje dokládající zápisy ve veřejných rejstřících (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku apod.); údaje o průběhu smluvního vztahu (např. splatnost apod.); údaje o vlastnické struktuře smluvního partnera; fotografie a kamerové záznamy (např. z dodávky zboží apod.); ostatní údaje související se smluvním vztahem (např. Compliance podněty týkající se možného porušení právních předpisů apod.). 6.2. Osobní údaje bude společnost Amenity získávat od Vás a samotných smluvních partnerů a v odůvodněných případech také od třetích osob (např. finančních úřadů či oznamovatelů případných Compliance podnětů apod.) 6.3. Účel zpracování Vašich osobní údajů spočívá v tomto případě v: navázání a realizaci smluvního vztahu; (např. uzavření kupní smlouvy na dodávky potravin či jiných produktů / uzavření smlouvy o poskytování služeb / uzavření kupní smlouvy o prodeji dárkových karet Amenity apod.); plnění povinnosti stanovených společnosti Amenity právními předpisy (např. ve spojení s právními předpisy na zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti apod.); a ochraně oprávněných zájmů společnosti Amenity (např. uplatnění právních nároků ze smluvního vztahu, kontrola vstupu do prostor společnosti Amenity při jednáních apod.). 6.4. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů společností Amenity pak spočívá v: plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); a oprávněných zájmech společnosti Amenity (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů, jelikož bez znalosti Vašich osobních údajů by společnost Amenity nemohla výše uvedených účelů dosáhnout 6.5. Vaše osobní údaje bude společnost Amenity pro výše uvedené účely zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k jejich dosažení. Doba zpracování vychází zejména z příslušných právních předpisů, jako je zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty či zákon o daních z příjmů.

7. Zpracování osobních údajů v rámci řešení škodních událostí

7.1. Ačkoliv se společnost Amenity snaží takovým situacím předcházet a v co možná nejvyšší míře je omezit, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům společnosti Amenity určitá škoda (jde například o škodu způsobenou vadnými výrobky). 7.2. V rámci řešení škodní události musí společnost Amenity zpracovávat osobní údaje poškozených osob, svědků a škůdců, a to min. v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. 7.3. Účel zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě spočívá ve vyřešení škodní události, tj. objasnění škodního průběhu, identifikaci škůdce, stanovení výše škody a případné náhrady škody. 7.4. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů společností Amenity pak spočívá v: plnění právní povinnosti spočívající v náhradě způsobené škody, pokud bude společnost Amenity za škodu odpovědná (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); oprávněných zájmech společnosti Amenity na náhradu škody, která ji byla způsobena (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). S ohledem na právní důvody zpracování Vašich osobních údajů se tak jedná o zpracování, které není vázané na Váš souhlas, jakožto subjektu údajů. 7.5. Společnost Amenity bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro výše uvedený účel po dobu nezbytně nutnou k jeho dosažení, pokud nevznikne potřeba je zpracovávat pro jiné účely (např. pro potřeby soudního řízení, tj. pro další oprávněné zájmy společnosti Amenity).

8. Zpracování osobních údajů zástupců sdělovacích prostředků

8.1. Zástupci sdělovacích prostředků se mohou, v souvislosti s výkonem svého povolání, obracet na společnost Amenity se svými dotazy, a to zejména prostřednictvím e-mailové adresy eshop@amenity.cz. Společnost Amenity bude dotazy, vč. dobrovolně poskytnutých osobních údajů (identifikační osobní údaje a oblast zájmu příslušného zástupce sdělovacích prostředků) zpracovávat. 8.2.Účel zpracování těchto Vašich osobních údajů spočívá v: zodpovězení vzneseného dotazu; a evidenci kontaktů zástupců sdělovacích prostředků společností Amenity pro případy, kdy bude potřebovat jejich prostřednictvím sdělit veřejnosti významné skutečnosti (např. stažení určitého výrobku apod.). 8.3. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů pak s ohledem na výše uvedené účely spočívají v: plnění smluvní povinnosti založené Vaším dotazem pro účel vyřízení dotazu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); a oprávněných zájmech společnosti Amenity na komunikaci s veřejností v případě vedení evidence kontaktů zástupců sdělovacích prostředků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). S ohledem na právní důvody zpracování Vašich osobních údajů se tak jedná o zpracování, které není vázané na Váš souhlas, jakožto subjektu údajů. 8.4. Osobní údaje zpracovávané pro vyřízení Vašeho dotazu budou zpracovávány po dobu 90 dnů a následně automaticky anonymizovány. Vaše osobní údaje vedené v evidenci pro komunikaci s veřejností budou zpracovávány po dobu Vaší aktivní komunikace se společností Amenity a následně po uplynutí 2 let od ukončení aktivní komunikace vymazány.

9. Cookies soubory a zpracování osobních údajů/ Google Anlatics / Targeting a RE-targeting

9.1. Obecné informace 9.1. Společnost Amenity používá na svých webových stránkách tzv. cookies soubory. Jedná se malé textové soubory, které se při návštěvě webových stránek uloží do Vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu apod.), a toto nijak nepoškodí. V cookies souborech se ukládající informace spojené s Vašim koncovým zařízením, které bylo použito pro zobrazení webových stránek. 9.2. Ačkoli cookies soubory neumožňují identifikaci konkrétního uživatele koncového zařízení, přesto mohou být za určitých podmínek považovány za osobní údaj ve smyslu GDPR. Z tohoto důvodu uplatňuje společnost Amenity na nakládání s těmito soubory stejná pravidla, jako pro nakládání s osobními údaji. 9.3. Společnost Amenity využívá jednak tzv. SESSION COOKIES, které pomáhají rozpoznat, že jste již některé stránky společnosti Amenity navštívili, příp. že jste se již přihlásili do svého uživatelského účtu v E-shopu. Session cookies jsou automaticky vymazány poté, co webovou stránku společnosti Amenity opustíte. 9.4. Dále využívá společnost Amenity tzv. DOČASNÉ COOKIES, které se na Vašem koncovém zařízení uloží po stanovenou dobu a umožní společnosti Amenity při Vaší další návštěvě webových stránek rozpoznat, že jste v minulosti tyto webové stránky již navštívili a jaká nastavení jste provedli, vč. zboží, které jste vložili do košíku E-shopu. Cílem těchto cookies souborů je zjednodušení a zpříjemnění Vašeho pohybu po webových stránkách společnosti Amenity. 9.5. Cookies soubory používá společnost Amenity pro následující účely: statistické vyhodnocení návštěvnosti svých webových stránek; optimalizace svých webových stránek; zefektivnění nabídky produktů společnosti Amenity zobrazováním personalizované reklamy odvozené od chování uživatele na webové stránce, příp. aplikaci či newsletteru. 9.6. S ohledem na uvedené účely spočívá právní důvod zpracování těchto osobních údajů v oprávněných zájmech společnosti Amenity (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů. 9.7. Ukládání cookies souborů do Vašeho koncového zařízení můžete obecně, s platností pro všechny společností Amenity používané cookies soubory, zamezit následujícími způsoby: změnou nastavení Vašeho prohlížeče dle návodu uvedeného v zásadách používání cookies souborů; nebo vznesením námitky u společnosti Amenity způsobem uvedeným v bodě 12.9 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. 9.8. Zamezení ukládání cookies souborů do Vašeho koncového zařízení může vést k tomu, že nebudete moci využívat některé funkce webové stránky v plném rozsahu. Pokud máte zřízený zákaznický účet a jste přihlášeni, budou informace uložené v cookies souborech, přiřazeny i k Vašemu zákaznickému účtu. 9.10. Google Analytics 9.10.1. K optimalizaci webových stránek používá společnost Amenity analytický nástroj Google Analytics, vyvinutý a provozovaný společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 9.10.3. Google analytics analyzuje chování uživatelů webových stránek, a to prostřednictvím pseudonymizovaných profilů, které vytváří na základě cookies souborů, jež shromažďují následující údaje: typ/verze prohlížeče; použitý operační systém; referer URL (předchozí navštívená stránka); název počítače hostitele, ze kterého byl učiněn přístup (IP adresa); čas dotazu na server. 9.10.4. Společnost používá v nástroji Google Analytics tzv. maskování IP adres, kdy je IP adresa shromažďována již ve zkráceném formátu, a tudíž je znemožněna jakákoli identifikace uživatele koncového zařízení. 9.10.5. Údaje, které vytvoří cookies soubory, jsou k analýze nástrojem Google Analytics zaslány na server společnosti Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google nepropojuje IP adresu obsaženou v cookies souborech s žádnými jiným údaji, které má k dispozici. 9.10.6. Doba zpracování cookies souborů v rámci nástroje Google Analytics je nastavena na 14 měsíců. Následně dojde k jejich automatickému vymazání. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s nástrojem Google Analytics naleznete na internetových stránkách Google Analytics. 9.10.7. Ukládání cookies souborů pro nástroj Google Analytics můžete zamezit následujícími způsoby: postupem uvedeným v bodě 9.8. výše; stáhnutím a instalací tohoto doplňku prohlížeče; nebo zejména v případě mobilních zařízení kliknutím na tento odkaz, čímž dojde ke stažení tzv. opt-out cookie souboru, který zabrání budoucímu shromažďování cookies souborů na webových stránkách společnosti Amenity (tento opt-out cookie soubor funguje pouze v prohlížeči, jehož prostřednictvím byl stažen).

10. Zpracování osobních údajů na sociálních sítích

10.1. Obecné informace 10.1.1. Společnost Amenity využívá pro účely komunikace s veřejností také sociální sítě, a to formou zřízení a provozu svých stránek na těchto sociálních sítích a dále implementací pluginů těchto sociálních sítí do svých webových stránek. 10.1.2. V rámci sociálních sítí dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a to jejich provozovateli. V těch oblastech sociálních sítí, které může společnost Amenity ovlivnit pomocí nastavení parametrů, je společnost Amenity považována spolu s provozovatelem příslušné sociální sítě za tzv. společného správce ve smyslu čl. 26 GDPR. 10.1.3. Společnost Amenity nemá žádný vliv na zpracování osobních údajů provozovateli jednotlivých sociálních sítí a ani jí není znám rozsah tohoto zpracování. Nelze tak vyloučit, že provozovatelé sociálních sítí nevyužívají metody webtrackingu, nevytvářejí personalizované profily vašeho chování apod. Více informací ke zpracování osobních údajů příslušným provozovatelem sociální sítě naleznete v podmínkách užití příslušné sociální sítě či podmínkách ochrany osobních údajů. Odkazy na webové stránky obsahující tyto dokumenty naleznete v bodě 11.1 níže. 10.1.4. Účel zpracování Vašich osobních údajů spočívá v tomto případě v zajištění komunikace společnosti Amenity s veřejností. 10.1.5. Právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedený účel pak spočívá v oprávněných zájmech společnosti Amenity (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Jedná se tak o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje Váš souhlas jakožto subjektu údajů. 10.1.6. Společnost Amenity nebude Vaše osobní údaje nijak uchovávat a ani zpracovávat. Informace o době zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem příslušného pluginu nejsou společnosti Amenity k dispozici. 10.2. Zpracování osobních údajů na Fanpages společnosti Amenity 10.2.1. Společnost Amenity zřídila a provozuje Fanpages na následujících sociálních sítích: Facebook, dostupné na https://www.facebook.com/amenityresorts/. 10.2.2. V rámci používání Fanpages dochází ke zpracování osobních údajů, a to jak společností Amenity, tak také provozovatelem samotné sociální sítě. Společnost Amenity a provozovatel příslušné sociální sítě tak zpracovávající osobní údaje jako tzv. společní správci (více viz bod 11.1 níže). 10.2.3. Osobní údaje, které umístíte na některou Fanpage společnosti Amenity (jako např. komentáře / videa P obrázky / veřejné zprávy apod.), zpracovává společnost Amenity formou jejich sdílení na této Fanpage, a to výlučně za účelem komunikace s veřejností. 10.2.4. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů tak představují oprávněné zájmy společnosti Amenity (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se tak o zpracování osobních údajů, které není vázané na souhlas subjektů údajů. 10.2.5. Společnost Amenity bude Vaše osobní údaje na příslušné Fanpage zpracovávat po dobu, než bude příslušný příspěvek odstraněn Vámi či společností Amenity. 10.2.6. V případě, že společnost Amenity bude prostřednictvím své Fanpage realizovat spotřebitelskou soutěž, bude zpracování osobních údajů účastníků soutěže prováděno dle pravidel uvedených v bodě 6 výše.

11. Příjemci Vašich osobních údajů

11.1. Společní správci 11.1.1. Jak uvedeno v bodě 10 výše, je společnost Amenity v určitých případech společným správcem Vašich osobních údajů s provozovateli sociálních sítí, a sice: v případě sociální sítě Facebook se společností Facebook Inc., se sídlem 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Více informací k podmínkám užití sociální sítě Facebook a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zejména na následujících odkazech: http://www.facebook.com/policy.php http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo v případě sociální sítě Instagram se společností Instagram Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Více informací k podmínkám použití služby Instagram a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zejména na následujících odkazech: https://help.instagram.com 11.1.2. Rádi bychom Vás informovali, že provozovatelé jednotlivých sociálních sítích mohou využívat trackovací nástroje a vytvářet personalizované profily. Toto zpracování osobních údajů je plně v odpovědnosti příslušného provozovatele sociální sítě jakožto správce osobních údajů. 11.2. Jiní příjemci jako samostatní správci 11.2.1. V případě, že bude potřebné, abychom předali Váš podnět, dotaz, reklamaci či škodní událost našemu smluvnímu partnerovi (dodavateli příslušného výrobku) k vyřízení, jakožto samostatnému správci Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR, učiníme tak pouze v případě, kdy nám k tomu udělíte výslovný souhlas s předáním Vašich osobních údajů. 11.3. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor 11.3.1. Společnost Amenity obecně nepředává Vaše osobní údaje příjemcům, kteří se nacházejí mimo Evropskou unii či Evropský hospodářských prostor. 11.3.2. Pokud by však měly být, ve výjimečných případech, Vaše osobní údaje předány příjemcům mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, pak tak společnost Amenity učiní pouze v případě, kdy budou splněny podmínky GDPR, tj. čl. 44 a násl. GDPR.

12. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

12.1. Přehled 12.1.1. Jakožto subjektu údajů ve smyslu GDPR Vám, za splnění podmínek předvídaných v GDPR, naleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů následující práva: právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud je zpracování založeno na tomto souhlasu (viz bod 12.2 níže); právo na přístup k osobním údajům, které o Vás společnost Amenity zpracovává (viz bod 12.3 níže); právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných osobních údajů (viz bod 12.4 níže); právo na výmaz osobních údajů, které o Vás společnost Amenity zpracovává (viz bod 12.5 níže); právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (viz bod 12.6 níže); právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (viz bod 12.7 níže); právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (viz bod 12.8 níže); právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (viz bod 12.9 níže); a právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů dozorovému orgánu (viz bod 13.10 níže). 12.2. Právo odvolat udělený souhlas 12.2.1. V souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste společnosti Amenity udělili a na jehož základě společnost Amenity Vaše osobní údaje zpracovává. 12.2.2. Odvolání souhlasu můžete učinit jakýmkoli způsobem, nejlépe poštovní zásilkou či e-mailem adresovanými společnosti Amenity jakožto správci osobních údajů na kontaktní údaje uvedené níže v bodě 13. 12.2.3. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. 12.3. Právo na přístup k osobním údajům 12.3.1. V souladu s čl. 15 GDPR máte právo získat od společnosti Amenity jakožto správce osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracovává. 12.3.2. Pokud bude společnost Amenity Vaše osobní údaje zpracovávat, pak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, a také k informacím: o účelech, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány; o kategoriích Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány; o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny; o plánované době, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; o skutečnosti, že Vám náleží právo požadovat opravu, výmaz a/nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo vznést námitku proti tomuto zpracování; o právu podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu; o zdrojích osobních údajů, pokud je společnost Amenity nezískala od Vás; o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a pokud ano, pak také informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích, které takovéto zpracování pro Vás může mít. 12.3.3. Pokud by společnost Amenity předávala Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se na takovéto předání vztahují. 12.4 Právo na opravu 12.4.1. V souladu s čl. 16 GDPR Vám náleží právo na opravu nepřesných, příp. doplnění neúplných osobních údajů, které o Vás společnost Amenity zpracovává, a to bez zbytečného odkladu, kdy se o nepřesnosti, příp. neúplnosti zpracovávaných osobních údajů dozví. 12.5 Právo na výmaz 12.5.1. Dle čl. 17 odst. 1. GDPR Vám náleží právo, aby společnost Amenity, jakožto správce Vašich osobních údajů, tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazala, pokud bude dán některý z následujících důvodů: zpracovávané osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 odst. 1 nebo 2 GDPR, přičemž v případě námitky dle čl. 21 odst. 1 GDPR nejsou dány žádné důvody, které by společnost Amenity opravňovaly k pokračování zpracovávání Vašich osobních údajů; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí společnost Amenity vymazat, aby splnila příslušnou právní povinnost; a/nebo osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR. 12.5.2. Pokud společnost Amenity Vaše osobní údaje zveřejnila a nyní je povinna tyto osobní údaje vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, aby zajistila informování třetích osob, které tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že si přejete, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či repliky. 12.6. Právo na omezení zpracování 12.6.1. V souladu s čl. 18 GDPR Vám náleží právo požadovat, aby společnost Amenity omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane některý z následujících případů: popíráte přesnost Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány; zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich použití; společnost Amenity jakožto správce Vašich osobních údajů již tyto údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Amenity jakožto správce osobních údajů převažují nad oprávněnými důvody proti zpracování Vašich osobních údajů. 12.7. Právo na přenositelnost 12.7.1. V souladu s čl. 20 GDPR Vám náleží právo získat osobní údaje, které o Vás společnost Amenity zpracovává, a které jste ji sami poskytli ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo Vám náleží pouze v případě, že: zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu s jejich zpracováním; a zpracování těchto Vašich osobních údajů je prováděno automatizovaně. 12.8. Obecné právo vznést námitku proti zpracování 12.8.1. V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. 12.8.2. Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů se vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů, které společnost Amenity provádí za účelem svých oprávněných zájmů, tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jedná se tak o zpracování Vašich osobních údajů pro: ochranu webových stránek společnosti Amenity v podobě zpracování protokolových souborů (viz bod 1 výše); zjištění zpětné vazby s nákupem v E-shopu (viz bod 2.5 výše); vyřízení Vašich reklamací (viz bod 3 výše); uplatnění nároků společnosti Amenity vůči obchodním partnerům (viz bod 6 výše); ochranu nároků společnosti Amenity při vyřizování škodních událostí (viz bod 7 výše); komunikaci se zástupci sdělovacích prostředků (viz bod 8 výše); analýzu chování uživatelů na webových stránkách (viz bod 9 výše) a komunikaci s veřejností prostřednictvím sociálních sítí (viz bod 10 výše). 12.8.3. Společnost Amenity nebude Vaše osobní údaje po doručení Vaší námitky již dále zpracovávat, pokud nebudou dány oprávněné důvody, které převáží zájmy, práva či svobody odůvodňující Vaše námitky, příp. bude společnost Amenity zpracovávat Vaše osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 12.8.4. Své námitky můžete společnosti Amenity doručit jakoukoli formou, nejlépe však prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu: eshop@amenit.cz. 12.9. Právo vznést námitku v souvislosti s přímým marketingem 12.9.1. V souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR Vám náleží právo vznést kdykoli námitky proti zpracování osobních údajů prováděnému pro účely přímého marketingu, vč. profilování. 12.9.2. Námitky proti zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s přímým marketingem můžete u společnosti Amenity uplatnit jakýmkoli způsobem, nejlépe však na e-mailové adrese eshop@amenity.cz 12.9.3. Společnost Amenity nebude po doručení Vaší námitky dále Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, vč. profilování, zpracovávat. 12.10. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu 12.10.1. Jakožto subjekt údajů máte právo podat dozorovému orgánu stížnost na zpracování osobních údajů prováděné společností Amenity. 12.10.2. Dozorovým orgánem pro zpracování osobních údajů prováděná společností Amenity je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

13. Kontaktní údaje

13.1 Identifikace správce osobních údajů 13.1.1. Správcem Vašich osobních údajů zpracovávaných v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí je společnost Amenity. Kontaktní údaje společnosti Amenity jsou následující: Amenity Resorts s.r.o. se sídlem Ratajova 1113/8, 148 00, Praha 4 Kunratice, IČO: 276 50 626 zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka C 121600. 13.2. Kontaktní údaje správce pro dotazy či uplatnění Vašich práv 13.2.1. S veškerými dotazy vztahující se k provozu webových stránek a E-shopu společnosti Amenity, stejně jako s uplatněním Vašich práv uvedených v čl. 10 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí se můžete na společnost Amenity obracet písemně na výše uvedené adrese, příp. e-mailem či telefonicky, kdy kontaktní údaje naleznete na https://eshop.amenity.cz. 13.3. Kontaktní údaje pověřence 13.3.1. Společnost Amenity ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, na něhož se můžete obracet se svými dotazy ke zpracování osobních údajů prováděných společností Amenity. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Amenity je možné kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu eshop@amenity.cz.