VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY-VOUCHERY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Amenity Resorts
s.r.o., se sídlem Praha 4 – Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, identifikační číslo: 276 50 626,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121600 (dále
případně jen „Prodávající“) upravují nákupu Voucherů Prodávajícího prostřednictvím internetového
obchodu Prodávajícího, resp. postup při uzavírání Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem,
jejich vzájemná práva a povinnosti založené Kupní smlouvou či s ní související a postup a podmínky
užití zakoupeného Voucheru. Tyto Obchodní podmínky dále obsahují reklamační podmínky, dodací a
platební podmínky a informace o poskytnutí a ochraně osobních údajů a mimosoudním vyrovnání,
včetně obchodních sdělení.
Provozovatelem internetového obchodu na adrese http://amenity.cz/ a poskytovatelem služeb
hrazených voucherem je společnost:
Amenity Resorts s.r.o. se sídlem Praha 4 – Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, identifikační číslo:
276 50 626, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
121600
Kontaktní údaje:
Adresa pro doručování: Praha 4 – Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00
E-mail: obchod@amenity.cz
Výše uvedené údaje slouží také jako kontaktní údaje pro vyřizování záležitostí dle těchto Obchodních
podmínek a příslušné právní úpravy týkajících se zejm. koupě voucherů, jejich uplatnění a internetového
obchodu.
Tyto Obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce http://amenity.cz/. Zákazník
odesláním Objednávky ve smyslu těchto Obchodních podmínek potvrzuje, že se seznámil s jejich
obsahem (nedílnou součástí Obchodních podmínek jsou Sdělení před uzavřením kupní smlouvy a
informace uvedené na Webovém rozhraní), že s nimi výslovně a bez výhrad souhlasí, a to ve znění
platném a účinném v okamžiku odeslání Objednávky ve smyslu těchto Obchodních podmínek. Obchodní
podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny význam definovaný v tomto
ustanovení:
Kupní smlouva je smlouvou uzavřenou mezi Zákazníkem a Prodávajícím, jejímž předmětem je
závazek Prodávajícího dodat Zákazníkovi Voucher a závazek Zákazníka zaplatit za Voucher
sjednanou cenu za podmínek stanovených v Kupní smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách;
Zákazníkem se rozumí osoba, která má zájem o koupi Voucheru a/nebo jej zakoupila;
Držitelem voucheru je osoba, která má Voucher oprávněně ve své dispozici a uplatní jej, resp.
předloží Poskytovateli pro účely platby za Plnění poskytovatele, přičemž tato osoba může být
odlišná od Zákazníka;
Prodávajícím se rozumí obchodní společnost Amenity Resorts s.r.o., se sídlem Praha 4 –
Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, identifikační číslo: 276 50 626, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121600;
Poskytovatelem se rozumí Prodávající;
Plněním poskytovatele se rozumí poskytnutí služeb Poskytovatelem, a to služeb nabízených
Poskytovatelem v jeho resortech Amenity Resorts dle výběru Držitele voucheru na základě Smlouvy
na plnění uzavřené mezi Držitelem voucheru a Poskytovatelem;
Smlouva na plnění znamená smlouvu uzavřenou mezi Držitelem voucheru a Poskytovatelem,
jejímž předmětem je Plnění poskytovatele;
Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním
jinak jedná;
Voucher je listinou vystavenou Prodávajícím v elektronické podobě, která Držiteli voucheru slouží
k plné anebo částečné úhradě služeb Poskytovatele ve výši jeho nominální hodnoty, přičemž
poskytnutí služeb dle svého výběru si Držitel voucheru sjedná s Poskytovatelem na základě
Smlouvy na plnění. Zakoupením Voucheru se tedy nekupuje konkrétní služba, ale pouze
finanční hodnota, kterou lze uplatnit za výše uvedené služby, a to v době platnosti Voucheru
(1 rok od jeho zakoupení). Ceny služeb Poskytovatele se v době platnosti Voucheru mohou
měnit. Nominální hodnota Voucheru je libovolná (minimálně však 1 000 Kč) a určuje ji Zákazník.
Voucher obsahuje zejm. označení služeb, které jsou předmětem Voucheru, údaje o Poskytovateli,
den skončení platnosti Voucheru a unikátní číselný kód Voucheru;
Cena voucheru je pojem definovaný v odst. 3.1 článku 3. Obchodních podmínek;
Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů;
VOP – tato zkratka znamená všeobecné obchodní podmínky pro ubytování v jednotlivých resortech
provozovaných Poskytovatelem, které jsou přístupné zde, případně podmínky stanovené
Poskytovatelem pro využití ostatních služeb (např. návštěvní řády ap.).
Webovou stránkou se rozumí internetové stránky Prodávajícího umístěné na adrese
http://amenity.cz/;
Webové rozhraní znamená rozhraní internetové stránky Prodávajícího umístěné na adrese
http://amenity.cz/.

1.2 Sdělení Prodávajícího před uzavřením Kupní smlouvy pro Spotřebitele:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby Zákazníkova poskytovatele
internetového nebo telefonického připojení; Prodávající si neúčtuje jakékoli další poplatky;
b) Spotřebitel má právo na odstoupení od Kupní smlouvy za podmínek, lhůt a postupem uvedeným
v článku 5. těchto Obchodních podmínek;
c) v případě odstoupení od Kupní smlouvy je Voucher zneplatněn, Zákazník náklady spojené s
navrácením Voucheru nenese, neboť jej zpět nevrací,
d) se stížností se Spotřebitel může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru, které jsou uvedeny
zejména v článku 6. těchto Obchodních podmínek.

1.3 Je-li Zákazník nebo Držitel voucheru Spotřebitelem, řídí se vztahy, práva a povinnosti z Kupní
smlouvy a uplatnění Voucheru těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené Občanským
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů (dále případně jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li Zákazníkem
nebo Držitelem voucheru jiná osoba než Spotřebitel, řídí se vztahy a práva a povinnosti těmito
Obchodními podmínkami výslovně neupravené Občanským zákoníkem. Pro vztahy ze Smlouvy na
plnění platí shora uvedené obdobně s tím, že vztahy při jejím uzavírání či vyplývající ze Smlouvy na
plnění se řídí zvláštními obchodními podmínkami (VOP).

1.4. Tyto Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webové
stránky a další související právní vztahy.

1.5. Pokud Kupní smlouva upravuje otázku řešenou Obchodními podmínkami odlišně, mají tato
odchylná ustanovení přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

1.6. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít
pouze v českém jazyce, ledaže se Prodávající se Zákazníkem dohodnou jinak.

1.7 Uzavřená Kupní smlouva je archivována v elektronické podobě u Prodávajícího, který k ní umožní
Spotřebiteli přístup.

1.8 Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVKA VOUCHERU, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁNÍ VOUCHERU

2.1 Zákazník provede objednávku Voucheru (dále jen „Objednávka“) a jeho zaplacení prostřednictvím
Webového rozhraní na adrese http://amenity.cz/ v záložce „Dárkové vouchery“. Informace o
jednotlivých technických krocích vedoucích k provedení Objednávky jsou také patrné z Webového
rozhraní.

2.2 V prvním kroku Zákazník vyplní všechny údaje požadované v objednávkovém formuláři, zejména
uvede hodnotu Voucheru (min. 1 000 Kč), své kontaktní údaje, případně osobní vzkaz. Před
odesláním Objednávky je třeba v jednotlivých krocích zkontrolovat správnost a úplnost
vyplňovaných údajů. Údaje uvedené v odeslané Objednávce jsou považovány za správné a
závazné. O jejich změně je nutné Prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat e-mailem na
adrese uvedené v záhlaví těchto Obchodních podmínek. Objednávku Zákazník odešle stisknutím
tlačítka „Objednat“. Bezprostředně poté Prodávající Zákazníka informuje o obdržení Objednávky
prostřednictvím automatické zprávy doručené na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou uvedl
v Objednávce. Odesláním je Objednávka pro Zákazníka závazná. Prodávající upozorňuje
Zákazníka, že Objednávku činí bez uvedení způsobu dopravy a platby, neboť Vouchery se doručují
vždy prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu, kterou uvedl v Objednávce a platba Ceny
voucheru probíhá vždy on-line (platební kartou).
Ve druhém kroku je Zákazník vyzván k provedení platby Ceny voucheru prostřednictvím platební
brány (viz. článek 3. Obchodních podmínek), přičemž při placení Zákazník postupuje podle pokynů
na Webovém rozhraní. O úspěšném provedení platby Ceny voucheru Zákazník obdrží potvrzení o
provedení platby, jehož obsahem jsou také náležitosti účtenky ve smyslu zákona o evidenci tržeb, a
to prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.
Pokud platba Ceny Voucheru neproběhne, resp. nedojde k zaplacení Ceny voucheru, Objednávka
se ruší a je třeba provést Objednávku novou. Zákazník je o tom bezprostředně informován
prostřednictvím Webového rozhraní a e-mailové zprávy doručené na jeho e-mailovou adresu
uvedenou v Objednávce.

2.3 Po zaplacení Ceny voucheru je Zákazník o přijetí a realizaci Objednávky bezprostředně informován
na Webovém rozhraní, ze kterého odeslal Objednávku, a dále prostřednictvím e-mailové zprávy
doručené na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Tento krok je považován za přijetí
(akceptaci) Objednávky ze strany Prodávajícího.

2.4 Voucher je vystaven ke dni zaplacení Ceny voucheru. Zákazníkovi je ihned po zaplacení Ceny
voucheru prostřednictvím e-mailové zprávy dle předchozího odst. 2.3 zaslán odkaz ke stažení
Voucheru v elektronické podobě ve formátu PDF. Za doručení Voucheru Zákazníkovi se považuje
doručení e-mailové zprávy obsahující odkaz ke stažení Voucheru ve formátu PDF. Náklady spojené
s dodáním Voucheru nese Prodávající.

2.5 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí (akceptace) Objednávky dle odst. 2.3 tohoto
článku 2. Zákazníkovi. Kupní smlouvu tvoří Objednávka a přijetí (akceptace) Objednávky, součástí
Kupní smlouvy jsou také tyto Obchodní podmínky. Obchodní podmínky jsou Zákazníkovi zaslány
společně s přijetím (akceptací) Objednávky zaslaným dle odst.2.3 tohoto článku 2. Kupní smlouvu
Prodávající archivuje v elektronické podobě a není přístupná nezúčastněným třetím osobám,
s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění nebo při archivaci. Zákazníkovi je
k dispozici kdykoli na jeho žádost.

2.8 Zákazník bere na vědomí, že Prodávající vylučuje ve smyslu § 1726 uzavření Kupní smlouvy bez
sjednání všech jejích náležitostí stanovených Občanským zákoníkem.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena voucheru je částka ve výši nominální hodnoty Voucheru, kterou zvolí Zákazník v Objednávce
postupem dle těchto Obchodních podmínek. Cena je splatná odesláním Objednávky prostřednictvím
Webového rozhraní a závazek Zákazníka uhradit Cenu je splněn okamžikem připsání příslušné
částky na účet Prodávajícího.
3.2 Cenu voucheru uhradí Zákazník před dodáním Voucheru bezhotovostně prostřednictvím platební
brány (platební kartou). Platba je zajišťována prostřednictvím smluvního partnera Prodávajícího.
Citlivé vstupní údaje, které Zákazník zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny
platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze
informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

3.3 Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jdou k tíži
Zákazníka. Náklady spojené s provedením platby Ceny dle odst. 3.2 tohoto článku 3. nese
Prodávající.

4. POSTUP A PODMÍNKY UPLATNĚNÍ VOUCHERU

4.1 Voucher lze využít na čerpání jakýchkoli služeb nabízených Poskytovatelem v jeho resortech
Amenity Resorts dle výběru Držitele voucheru, a to ve všech provozovnách Poskytovatele, které
požadovanou službu poskytují. Informativní nabídku služeb jednotlivých provozoven Poskytovatele
lze nalézt zejm. na Webových stránkách. Plnění poskytovatele, tj. poskytnutí v tomto odst. 4.1
uvedených služeb, je samostatným vztahem Držitele voucheru a Poskytovatele a řídí se Smlouvou
na plnění, jejíž nedílnou součástí jsou VOP.

4.2 Postupem dle VOP si Držitel voucheru objedná službu dle svého výběru, resp. zarezervuje si termín
a rozsah služeb, a to buď telefonicky anebo prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře
umístěného na Webových stránkách www.amenity.cz či jinak (osobně, prostřednictvím e-mailu
apod.). V objednávce na Plnění poskytovatele je vždy nutno uvést informaci o uplatnění Voucheru
spolu s jeho unikátním číselným kódem a nominální hodnotou Voucheru (na Webové stránce, resp.
příslušném webovém rozhraní tak učiní v poznámce či dle pokynů tam uvedených).

4.3 Voucher je možno využít (tj. uplatnit jej u Poskytovatele a službu s využitím Voucheru vyčerpat)
pouze před uplynutím doby jeho platnosti, která činí 1 rok ode dne jeho vystavení. Doba skončení
platnosti Voucheru je uvedena v jeho textu. Pokud Držitel voucheru nevyužije Voucher v době jeho
platnosti, jejím uplynutím zanikají práva a povinnosti s ním spojené, a to bez nároku na vrácení
Ceny voucheru.

4.4 Voucher lze čerpat pouze jednorázově. Na Voucher lze čerpat služby, jejichž cena může být nižší,
rovna či vyšší, než je nominální hodnota Voucheru. Pokud je cena služby nižší než nominální
hodnota Voucheru, rozdíl se neproplácí. Částku ceny služby přesahující nominální hodnotu
Voucheru Držitel voucheru doplatí způsobem dohodnutým s Poskytovatelem a dle VOP.

4.5 Voucher si Zákazník po jeho obdržení vytiskne a v této listinné podobě je Voucher přenosný a
převoditelný na jinou osobu (není vydáván na konkrétní osobu). Držitel voucheru, který jej uplatní u
Poskytovatele, má stejná práva jako Zákazník, vyjma práva na odstoupení od Kupní smlouvy a
uplatnění práv z vadného plnění z Kupní smlouvy, které svědčí pouze Zákazníkovi.

4.7 Voucher nelze směnit za hotovost. Voucher není možné kombinovat s jinými vouchery.

4.8 Doručením Voucheru přechází na Zákazníka, resp. Držitele voucheru odpovědnost za jeho ztrátu,
odcizení či poškození, přičemž nárok na jeho čerpání v těchto případech zaniká. V odůvodněných
případech může Poskytovatel zajistit náhradní Voucher.

4.9 Pokud se Voucher vztahuje na službu, jejíž poskytnutí je podle právních předpisů či podmínek
Poskytovatele podmíněno dosažením určitého věku či zvláštní způsobilosti, může jej uplatnit pouze
osoba, která tyto podmínky splňuje. V opačném případě je Poskytovatel oprávněn Voucher
odmítnout.

4.10 Vzhledem k tomu, že Voucher se váže k poskytování služeb, Zákazník přijetím Obchodních
podmínek výslovně ve smyslu § 1823 Občanského zákoníku souhlasí s jejich poskytnutím ze strany
Poskytovatele i před uplynutím lhůty k odstoupení od Kupní smlouvy.

5. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU ZALOŽENÉHO KUPNÍ SMLOUVOU

5.1 Smluvní vztah založený Kupní smlouvou lze ukončit dohodou Prodávajícího se Zákazníkem nebo
odstoupením od Kupní smlouvy učiněném Prodávajícím nebo Zákazníkem z důvodů dle
Občanského zákoníku. Důsledkem ukončení smluvního vztahu je zneplatnění Voucheru, které
Prodávající provede v prvním případě k dohodnutému ukončení smlouvy, v případě odstoupení ke
dni zrušení Kupní smlouvy.

5.2 Odstoupením od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby
nebyla uzavřena. Prodávající je povinen v takovém případě vrátit Zákazníkovi zaplacenou Cenu
voucheru do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým ji od
Zákazníka přijal, neurčí-li Zákazník jiný způsob. Vedle výše uvedených způsobů může Prodávající
peníze vždy vrátit i zasláním na Zákazníkem sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly
prostředky poukázány k úhradě Ceny voucheru, pokud Zákazník do 5 dnů od odstoupení od Kupní
smlouvy žádný jiný účet nesdělí. Přijetím těchto Obchodních podmínek vyslovuje Zákazník svůj
souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Zákazníkovi tímto
způsobem nevzniknou žádné další náklady.

5.3 Odstoupení od Kupní smlouvy musí být učiněno písemnou formou, přičemž pro účely těchto
Obchodních podmínek se za dodržení písemné formy považuje též komunikace prostřednictvím
elektronické pošty (e-mail) na adrese uvedené v záhlaví těchto Obchodních podmínek. Pro
odstoupení lze využít formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy je přístupný zde.

5.4 Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku také ve
lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení Voucheru (dle odst. 2.6 článku 2.), a to bez uvedení důvodu
a bez jakékoliv sankce, pokud nejde o případ dle odst. 5.6 tohoto článku. Pro dodržení lhůty pro
odstoupení od Kupní smlouvy postačuje odstoupení od Kupní smlouvy odeslat před uplynutím
lhůty uvedené v předchozí větě.

5.5 Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, právo od Kupní smlouvy odstoupit dle předchozího odst. 5.4
nevzniká a je oprávněn od ní odstoupit pouze tehdy, stanoví-li tak Občanský zákoník.

5.6 Pokud je Voucher u Poskytovatele uplatněn ve smyslu těchto Obchodních podmínek ve lhůtě 14 dnů
od jeho převzetí, Spotřebitel tím ztrácí možnost od Kupní smlouvy odstoupit.

6. REKLAMACE, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ

6.1 Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Voucher je při převzetí (tj. při doručení Zákazníkovi
v elektronické formě) bez právních a/nebo faktických vad.

6.2 Obsahuje-li Voucher vady (např. byl doručen jiný než Zákazníkem objednaný Voucher, Voucher
obsahuje tiskové chyby apod.), má Zákazník právo požadovat dodání nového Voucheru bez vad.

6.3 Práva Zákazníka z vadného plnění z Kupní smlouvy (tj. vady Voucheru) se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a ustanoveními
§ 2537 až § 2540 Občanského zákoníku); v případě, že jde o Spotřebitele, pak také zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Práva z vadného plnění lze
uplatnit u Prodávajícího, jeho kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví těchto Obchodních podmínek
nebo na Webové stránce.

6.4 Vady Voucheru je nutné bez zbytečného odkladu nahlásit Prodávajícímu prostřednictvím kontaktních
údajů uvedených v záhlaví těchto Obchodních podmínek, nejpozději však do 7 dnů od převzetí
Voucheru. Neoznámil-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce
a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

6.5 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti
(30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodnou na delší
lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.6 Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník
požadovat slevu z Ceny voucheru, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Zákazník má nárok na
úhradu přiměřených nákladů spojených s reklamací pouze v tom případě, byla-li reklamace
oprávněná.

6.7 Přerušení provozu Webového rozhraní z technických nebo jiných příčin není důvodem pro
reklamaci.

6.8 Práva Držitele voucheru z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných na základě Smlouvy na
plnění (Plnění poskytovatele), uplatňuje Držitel voucheru vůči Poskytovateli a jejich uplatnění a
řešení se řídí VOP, resp. reklamačními podmínkami, které se vztahují k vadně poskytnuté službě.

6.9 Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) z Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a
Zákazníkem, je-li Spotřebitelem, je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený
Ministerstvem průmyslu a obchodu.

7. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A UKLÁDÁNÍ COOKIES

7.1 Prodávající upozorňuje Zákazníky, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím Webového rozhraní
nakupuje, nebo jej pouze navštěvuje, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a
upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí Webového rozhraní.

7.2 Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní
obchodu jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou
činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně
užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní.

7.3 Zákazník není oprávněn při využívání Webového rozhraní používat mechanismy, programové
vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní.
Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků
Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4 Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

7.5 Zákazník bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů
třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.6 Webová stránka ukládá na zařízení Zákazníka soubory, obecně nazývané cookies. Tyto slouží
k zajištění funkčnosti či zlepšení používání Webové stránky a také jsou využívány v oblasti reklamy
a marketingu. Používáním Webové stránky Zákazník souhlasí s ukládáním a používáním souborů
cookies. Uložení a používání cookies může Zákazník omezit nebo zablokovat. Informace o typu na
Webové stránce používaných cookies, zdroji, účelu zpracování získaných dat, době platnosti,
způsob blokace cookies jsou k nalezení zde.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1 S veškerými osobními údaji, které jsou Prodávajícímu sděleny, bude s nimi nakládáno v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních
údajů“). Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Prodávající prohlašuje, že
bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovených účelů a
zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

8.2 Zákazník odesláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s obsahem informací poskytnutých
těmito Obchodními podmínkami o zpracování osobních údajů a k obchodním sdělením a uděluje
Prodávajícímu souhlas:

8.2.1 se zpracováním osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů Prodávajícím jako
správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Prodávající uzavře příslušnou
smlouvu dle § 6 Zákona o ochraně osobních údajů, včetně zpřístupnění a předání poskytnutých
údajů těmto zpracovatelům a osobám dle § 14 Zákona o ochraně osobních údajů spolupracujícím s
Prodávajícím na základě smlouvy, a to
a) pro účely sjednání, uzavření, plnění Kupní smlouvy a pro případné uplatnění nároků z ní
vyplývajících v rozsahu jméno a příjmení, adresa elektronické pošty (e-mail), obchodní firma, adresa
sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a na dobu nezbytně nutnou pro dosažení
stanoveného účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, nejdéle však do úplného vypořádání
práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy;
b) pro účely obchodní a marketingové, zejména nabízení obchodu a služeb, informování o nabídkách,
akcích a aktivitách Prodávajícího, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen „Zákon o službách
IS“), která budou zahrnovat obchodní sdělení týkající se výrobků, služeb, produktů a aktivit
Prodávajícího, a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa elektronické pošty (e-mail), obchodní firma,
adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a na dobu neurčitou;

8.2.2 s využíváním podrobností elektronického kontaktu, který uvedl v Objednávce pro účely šíření
obchodních sdělení ve smyslu Zákona o službách IS (tj. se zasíláním obchodních sdělení
Zákazníkovi prostřednictvím elektronických prostředků Prodávajícím, která budou zahrnovat
obchodní sdělení Prodávajícího.

8.3 Vzhledem k povaze stávajících (i potenciálních) vzájemných vztahů je poskytnutí shora uvedených
údajů a/nebo souhlasu k jejich zpracování dobrovolné.

8.4. Prodávající smí zpracovávat osobní údaje a šířit obchodní sdělení pouze se souhlasem osoby,
k níž se údaje vztahují, pokud zákon nestanoví jinak (Zákon o ochraně osobních údajů v ustanovení
§ 5 odst.2, kdy je zpracování údajů nezbytné pro uzavření a plnění smluv či pro ochranu práv a
právem chráněných zájmů Prodávajícího, § 5 odst.5, kdy Prodávající, pokud od Zákazníka osobní
údaj získal v souvislosti se svojí činností, může pro marketingové účely-nabízení obchodu či služby,
použít údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, adresa; Zákon o službách IS v ustanovení § 7, kdy
souhlasu není potřeba pro zasílání obchodního sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků a
služeb, pokud Prodávající získal podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu od
svého zákazníka v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle požadavků Zákona o službách
IS za předpokladu, že zákazník má možnost souhlas odmítnout zákonem stanoveným způsobem,
pokud tak již dříve neučinil).

8.5 Prodávající jako správce osobních údajů je oprávněn na základě smlouvy dle § 6 Zákona o ochraně
osobních údajů pověřit zpracováním osobních údajů jinou osobu jako zpracovatele, zahrnující i
předání osobních údajů pro vymezený účel a rozsah jejich zpracování. Prodávající může také
zpřístupnit a předat poskytnuté údaje osobám dle § 14 Zákona spolupracujícím s Prodávajícím jako
správcem na základě smlouvy, a to pouze v rozsahu a za podmínek stanovených správcem nebo
zpracovatelem; tyto osoby mají zákonnou nebo smluvně převzatou povinnost mlčenlivosti.

8.6 Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávat (manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky)
osoby zvláště k tomu pověřené. Tyto osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické
nebo papírové formě se zabezpečeným přístupem.

8.7 Udělený souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů může Zákazník kdykoliv písemně
odvolat, se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely a se zasíláním obchodních
sdělení prostřednictvím elektronické pošty na e-mail Zákazníka může Zákazník kdykoli vyjádřit svůj
nesouhlas, a to vše buď na kontaktní adresy uvedené v těchto Obchodních podmínkách nebo při
zaslání jednotlivé zprávy elektronickou poštou též kliknutím na příslušné pole zprávy, jímž lze
souhlas s využitím e-mailové adresy odmítnout.

8.8 Prodávající je povinen (a na základě jeho pokynu i zpracovatel) provést likvidaci osobních údajů,
jakmile pomine účel, pro který byly zpracovávány, nebo na základě žádosti Zákazníka dle § 21
Zákona o ochraně osobních údajů;

8.9 Zákazník má práva dle §§ 11,12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo přístupu ke
svým osobním údajům a na základě písemné žádosti správce osobních údajů bezplatně poskytne
Zákazníkovi informace o osobních údajích o něm zpracovávaných;

8.10 Zákazník má právo, domnívá-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se
Zákonem o ochraně osobních údajů požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o
vysvětlení a požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav;
správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li
žádost Zákazníka shledána oprávněnou;

8.11 Zákazník má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem
nebo stížností, pokud správce osobních údajů nebo zpracovatel nevyhoví jeho žádosti podle
předchozího odstavce, může se Zákazník na tento úřad obrátit i přímo.

9. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé
smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na elektronickou
adresu Zákazníka uvedenou v jeho Objednávce. Prodávajícímu je doručováno na adresu sídla nebo
adresu elektronické pošty uvedené v záhlaví těchto Obchodních podmínek.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění. Nové znění
Obchodních podmínek může být zveřejněno na Webové stránce. Dnem zveřejnění nových
obchodních podmínek, není-li stanoveno jinak, pozbývají předchozí obchodní podmínky platnosti a
účinnosti. Pro uzavřenou Kupní smlouvu platí verze obchodních podmínek, která byla platná a
účinná v okamžiku odeslání Objednávky.
10.2 Vztahy související s užitím Webové stránky, právní vztah založený či související s Kupní smlouvou
či uplatněním Voucheru se řídí právním řádem České republiky, a to i tehdy, pokud obsahuje
mezinárodní (zahraniční) prvek.
10.3 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 11. 2017. Změny Obchodních podmínek jsou
vyhrazeny.
Amenity Resorts s.r.o., 24.11.2017