Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu eshop.amenity.cz vyvinutém, registrovaném a provozovaném obchodní společnosti Amenity Resorts s.r.o., IČ: 276 50 626, se sídlem Ratajova 1113/8, Kunratice, 148 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121600 (dále jen „ Amenity“) pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém portálu eshop.amenity.cz (dále jen „VOP“).

I. Úvodní ustanovení – služba/y – popis, změny obchodních podmínek

1.1. Tyto VOP Amenity upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží a/nebo využití služeb Amenity (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Amenity a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu www.bluelipno.cz/eshop kupuje anebo hodlá zakoupit u Amenity službu a/nebo zboží nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.
1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na internetovém portálu eshop.amenity.cz možný (to se týká zejména u alkoholických a/nebo tabákových výrobků).
1.3. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb Amenity propagovaných na internetovém portálu eshop.amenity.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.
1.4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je Amenity archivována a není Zákazníkovi přístupná.
1.5. Amenity může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Amenity informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu eshop.amenity.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. Uzavření Smlouvy mezi Amenity a zákazníkem

2.1. Amenity na internetovém portálu eshop.amenity.cz propaguje službu/y a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby/eb a/nebo zboží. Ceny nabízeného zboží a/nebo služby/eb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.
2.2. Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby/eb Amenity za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu eshop.amenity.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na internetovém portálu www.eshop.amenity.cz.
2.3. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu eshop.amenity.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.
2.4. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči Amenity, a proto zaručuje následující:
1. a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
2. b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu eshop.amenity.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18let,
3. c) veškeré údaje, které poskytuje Amenity, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
4. d) zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,
5. e) se před zahájením užívání internetového portálu eshop.amenity.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,
6. f) zboží na internetovém portálu eshop.amenity.cz nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám (zejména alkoholické a/nebo tabákové výrobky).

2.5. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a případně adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 150,- Kč (včetně DPH) a bez poplatku za dopravu dle článku 6. odst. 6.5 těchto VOP.
2.6. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Amenity kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Amenity neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.
2.7. Amenity je vždy oprávněno v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
2.8. Kupní smlouva mezi Amenity a Zákazníkem vzniká předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za Amenity předává, věrohodně prokáže svou totožnost.
2.9. Amenity je oprávněno prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je Amenity oprávněno odmítnout uzavření Smlouvy a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s Objednávkou.
2.10. Zákazník bere na vědomí, že Amenity není povinno uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu eshop.amenity.cz.
2.11. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Změna Objednávky

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem eshop.amenity.cz, její změna je možná pouze, pokud se Amenity ozve telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. V den doručení může Zákazník změnit (a to pouze s výslovným souhlasem Amenity) pouze čas doručení anebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné ani změnit adresu nebo čas doručení.
3.2. Zákazník je ve změně Objednávky povinen uvést číslo Objednávky a datum Objednávky.

IV. Bezpečnost

4.1. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.
4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu Amenity informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je Amenity oprávněn účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Amenity neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

V. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

5.1. Reklamace zboží. Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat Amenity. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za Amenity předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).
5.2. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za Amenity předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy Amenity telefonicky, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží.
5.3. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu Amenity bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Amenity vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Amenity nabízí, vrátí Amenity Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Amenity uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Amenity není povinno vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá. Amenity převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání Amenity, zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.
5.4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
5.5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že Amenity je oprávněno v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Amenity oprávněno zboží neprodleně zlikvidovat.

VI. Cena Nákupu a platební podmínky

6.1. Cenu Nákupu a případné další náklady dle Smlouvy se platí pouze bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány Global Payments.
6.2. Závazek Zákazníka k úhradě ceny Nákupu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.
6.3. Amenity vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny Nákupu daňový doklad na e-mailovou adresu Zákazníka nebo ke stažení na jeho profilu na internetovém portálu www.eshop.amenity.cz. Daňový doklad bude také předán při převzetí Nákupu Zákazníkem od Amenity.
6.4. V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží na místo určené v den, je uvedena na webové stránce www.eshop.amenity.cz.
6.5. Jakákoliv jiná změna bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky.

VII. Odpovědnost a záruky

7.1. Amenity odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Amenity tak odpovídá Zákazníkovi, že služba/zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že služba/ zboží byla vadná již při převzetí.
7.2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Amenity nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Amenity nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je Amenity zavázáno, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u Amenity, u kterého zboží bylo koupeno. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu Amenity v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
7.4. Amenity nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.
7.5. Zákazník souhlasí, že Amenity nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu eshop.amenity.cz. Amenity nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu eshop.amenity.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu eshop.amenity.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
7.6. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Amenity dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Amenity vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím telefonního hovoru nebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

VIII. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky

8.1. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18let, k předání zboží nedojde a Amenity je oprávněno od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.
8.2. Amenity si vyhrazuje totéž omezení a tatáž práva zavést také u alkoholických výrobků.

IX. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál eshop.amenity.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál eshop.amenity.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál eshop.amenity.cz.
9.2. Přístup a užití internetového portálu eshop.amenity.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.
9.3. Zákazník není oprávněn při internetového portálu eshop.amenity.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu eshop.amenity.cz. Internetový portál eshop.amenity.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Amenity a který je v souladu s jeho určením.
9.4. Zákazník užívá internetový portál eshop.amenity.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu eshop.amenity.cz jsou pouze ilustrativní.
9.5. Amenity neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu eshop.amenity.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál eshop.amenity.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.
9.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu eshop.amenity.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Amenity, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Amenity se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu eshop.amenity.cz je nezávadný.
9.7. Amenity si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu eshop.amenity.cz.
9.8. Amenity není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

X. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

10.1. Jak Amenity zpracovává osobní údaje Zákazníka je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Amenity o změně ve svých osobních údajích.

XI. Doručování a převzetí

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.
11.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálueshop.amenity.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a Amenity je místně příslušným soudem soud podle sídla Amenity.
12.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a Amenity může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.
12.3. Amenity je oprávněno k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
12.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

XIII. Kontaktní údaje zákaznické podpory

• Internetový portál/ e-shop: eshop.amenity.cz
• Telefonická linka: +(420) 739 209 866
Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na eshop@amenity.cz. Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.
Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti, a to dnem
10. 11. 2020.